Referat frå årsmøte i Nyborg skyttarlag 2006.

Årsmøte i Nyborg skyttarlag den 24/10 2006 kl 19.30 på innandørsbana.

 

Desse møtte: Jenny N. Nordal, Jørgen Virkesdal, Berit Nerdal, Rune Virkesdal, Kjell Dyregrov og Ron Overdevest.

 

Formannen ynskjer velkommen og spør om det er merknader til innkallinga, den er sendt pr epost, og ved oppslag. Den er også lagt ut på heimesida. Det er ikkje merknader.

 

Sak 1.: Årsmelding.
Leiar refererer frå årsmeldinga og endeleg utkast vert lagt ved i møteboka. Årsmeldinga er grundig og gjev eit inntrykk av skikkeleg god aktivitet. Årsmeldinga vart godkjent samrøystes.

 

Sak 2.: Rekneskap.
Jenny N. Nordal refererer frå rekneskapet 2006. Kr 86.105,55 er saldo pr no. på lagets bankkonto. Revisorane har revidert rekneskapet og godkjent det med mindre (dog viktige) merknader. Rekneskapet vart samrøystes godkjent.

 

Sak 3.: Val:

 Styret: Lars Magnus og Jørgen er på val. Begge tek attval. Samrøystes

 

Leiar:   Jørgen er på val og tek attval. Samrøystes

 

Vara til styret:            1) Marianne Ulvatn   

                                   2) Asbjørn Neverdal

                                   3) Sigurd Rokne

Alle tek attval. Samrøystes

 

Ungdomsutval:  På val: Ron Overdevest, Sigurd Rokne Jan S. Høsteland.

Sigurd Eggum trekte seg frå vervet den 1. juni 2006, Ron seier frå seg attval. Sigurd Rokne og Jan S. Høsteland tek attval. Samrøystes

Framlegg  nytt medlem: Gunnar Molland

Framlegg nytt medlem: Kjell Dyregrov.

To nye medlem: Samrøystes, Gunnar og Kjell

 

Leiar Ungdomsutvatlet: Jan S. Høsteland tek attval: Samrøystes

 

Jaktnemda: Ivar Hantveit, Hallgeir Haveland, Einar Dyregrov, alle tek attval: Samrøystes

 

Leiar i jaktnemda: Magne Neverdal tek attval: Samrøystes

 

Revisorar: På val: Turid Westervik, Roar Brudevoll, begge tek attval: Samrøystes

 

Arrangementsnemnd: På val: Kari Lise Ellingsen, Kjellrun Vigdal, Berit Nerdal, Linda Breidvik

Berit Nerdal og Linda Breidvik seier frå seg attval. Kari Lise Ellingsen og Kjellrun Vigdal tek attval. Samrøystes

Framlegg nye medlem: Knut Lihaug, Laila Kjelby, Dennis Nerdal, desse vart valt samrøystes.

Nemnda vel sjølv sin leiar. Kari Lise kaller inn nemnda. Kari Lise og Kjellrun står på val i 2007, de andre står i 2 år.

 

Pressekontakt IT ansvarleg: Jørgen Virkesdal tek attval. Samrøystes

 

Instruktørar: På val: Lars Magnus Neverdal og Rune Virkesdal, begge tek attval: Samrøystes

 

Ammunisjonsforvalter: Trond Gjervik tek attval: Samrøystes

 

Valnemnd: På val Trond Gjervik. Trond tek attval: Samrøystes

Leiar i valnemnda: Trond Gjervik: Samrøystes

 

Sponsoransvarleg: På val: Rune Virkesdal tek attval: Samrøystes

 

Sak 4: Medlemskontingent 2007.
Framlegg:          Vaksne/aktive jegerar             kr 200,-

                                                                                   Rekruttskyttar m foresette.    kr 100,-

                                                                                  Støttemedlem                         kr 100,-

som før. Ingen merknader, Samrøystes vedtatt.

 

 

Møtet slutt. kl 21.30

 

Referent Ron Overdevest.

 

Sign. alle frammøtte.


Årsmøtereferat 2019

Årsmøtereferat 2018

Referat årsmøte 23.10.2015

Årets skyttar og NM medaljer

Referat årsmøte 2013

Årsmøte 2011-referat

Referat årsmøte 2010

Referat styremøter 2010

Referat årsmøte Nyborg 2009

Jaktprøven og trening 2009

Referat utvida styremøte 11.5.09

Referat styremøte 7.4. 2009

Vaktliste 100m- fredagar

Organisering av Nyborgstemna 2-3.mai

Støtt Nyborg - Grasrotandel

Vaktliste innandørs 2009

Referat årsmøte 24.10.08

Vaktliste trening 2008

Trening og skyteprøve for storviltjærgrar 2008

Referat frå årsmøte 2007.

Organisering landsdelskrinsstemne 9.-10.6

Trening og skyteprøve for storviltjægrar 2007.

Referat styremøte 15.1.2007

Innandørs-vaktliste.

Nyborg skyttarlag org.nr 984 410 077

Nyborg sk.lag Kontonr. 3817.20.08663

Årsmøtereferat 2006.

Referat frå styremøte måndag 2.10.06.

Referat frå i Nyborg skyttarlag 29.3.06

Kjøp og Salg

Bli medlem !